Naturjodel

25. JODLER-UND SÄNGERKURS REGION AUSSERSCHWYZ 2020

Der Jodlerklub Bärgblüemli Wangen SZ führt den 25. Jodler- und Sängerkurs in der Region Ausserschwyz (Region Ausserschwyz, Kanton Schwyz und nähere Umgebung) durch.

24. Jodler-und Sängerkurs Region Ausserschwyz 2019

Der Jodlerklub Bärgblüemli Wangen SZ führt den 24. Jodler- und Sängerkurs in der Region Ausserschwyz (Region Ausserschwyz, Kanton Schwyz und nähere Umgebung) durch.